četrtek, 27. avgust 2020

COVID-19 IN UVAJANJE V VRTEC

Objavljamo pismo, ki sta ga napisali vzgojiteljici Urška in Karmen in ga poslali v vse vrtce v Sloveniji.(Urška Studen in Karmen Okorn, Družinski center Vrtiljak)
 

V preteklem šolskem letu je življenje v svetu, posledično pa tudi v vrtcih, močno zaznamoval novi koronavirus in ukrepi, povezani z njim. Covid-19 je prinesel mnogo sprememb, na katere so se morale prilagoditi vse šolske ustanove, vrtci, kot tudi starši in otroci. Veliko negotovosti in strahu je tudi sedaj pred začetkom prihajajočega šolskega leta. Starši in vzgojitelji so zaradi nastale situacije v različnih stiskah, deležni so pomanjkljivih informacij ipd.

Glede na dosedanje informacije se navodila v zvezi s potekom uvajanja po vrtcih razlikujejo, iz česar sklepamo, da jih ravnatelji vrtcev oblikujejo po svoje, kar je popolnoma normalno. Problem pa nastane, ko so starši zaradi omenjene situacije po navodilih vrtcev in njihovih ravnateljev prikrajšani za postopno in prilagojeno uvajanje v vrtec.

Higienska priporočila za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 (1), ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), so znana. Če citiramo stavek, ki se nanaša na uvajanje: “Ob uvajanju otrok v vrtec so starši lahko prisotni.”

Že pred pojavom epidemije je bilo v nekaterih vrtcih staršem in otrokom onemogočeno postopno in prilagojeno uvajanje. Sedaj pa je situacija še slabša in nekatera vodstva vrtcev neupravičeno odvzemajo otrokom pravico do postopnega uvajanja. Pravica staršev do postopnega uvajanja otrok v vrtec je eno izmed načel, ki so zapisana v Kurikulumu za vrtce (2).

Tudi Zakon o vrtcih (3) navaja pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti kot temeljni nalogi vrtca. Celovita skrb za otroke zajema tudi skrb za optimalen čustveni razvoj. Pogoji, v katerih lahko otrok razvija svoje telesne in duševne sposobnosti, pa se zagotovo lahko izpolnjujejo v okolju, ki za otroka ni stresno, v katerem se počuti varno, saj mu je omogočen čas, ki ga potrebuje, da se varno naveže na vzgojitelja.

Izpolnitev teh pogojev v sklopu postopnega in prilagojenega uvajanja je namreč pogoj, da bo otrok kvalitetno razvijal telesne in duševne sposobnosti ter druge spretnosti, se učil in raziskoval.

Takšno uvajanje je za otroka in celotno družino izjemno pomembno in potrebno. Ni zanemarljivo dejstvo, da bo obiskovanje vrtca imelo dolgoročne posledice na otrokov razvoj, samopodobo, čustvene kompetence, socialne veščine, tudi na imunski sistem. Zato je potrebno potek uvajanja načrtovati skrbno in odgovorno.

Raziskave potrjujejo, da dolgotrajni jok in nepomirjanje stiske pri otroku povzročijo trajne spremembe v njegovih možganih. Otrok, blokiran v strahu in žalosti, izgubi naravno željo po raziskovanju, preizkušanju, spoznavanju, pogosteje in raje se igra sam kot z drugimi otroki. Obdobje uvajanja je tako pri otrocih še posebej ranljivo, saj se v tem času v otrokovih možganih pogosto sprožijo alarmni sistemi za bes, strah ali ločitveno stisko. Otrok takrat doživlja močno čustveno bolečino in vznemirjenost, njegovo telo pa preplavijo stresni hormoni. Če mu odrasla oseba (starš, vzgojitelj) ne pomaga ali se ne odziva na njegovo čustveno stisko (ga ne pomiri, ker se sam ne zmore), to pomeni trajne negativne spremembe v otroških možganih. To v praksi pomeni, da bo otrok svet okoli sebe lahko doživljal kot ogrožujoč, nevaren in nezanesljiv. Sebe bo doživljal kot da je z njim nekaj narobe, težko pa se bo odzval tudi na stisko drugega.

V možganih otroka se lahko razvije preobčutljiv sistem za odzivanje na stres, kar pomeni, da se bo otrok tudi pozneje v življenju pretirano odzival že na najmanjše dejavnike stresa, bolj bo nagnjen k depresiji in težje se bo soočal z življenjskimi preizkušnjami.

Pri otrocih lahko prepoznamo tipe navezanosti, ki se razlikujejo po tem, kako se otrok odziva na svoje starše in druge osebe, na katere se navezuje na novo. Način, na katerega starši ali druge osebe (vzgojitelj, varuh ipd.) vzpostavljajo stik z otrokom, se za vse življenje zapiše v njegovo strukturo možganov in vpliva na to, kako v poznejšem življenju gradi svoje odnose. Raziskave potrjujejo, da je stil navezanosti v otroštvu ključen za duševno stabilnost in oblikovanje odnosov v celotnem življenju.

Od otrokovega stila navezanosti sta odvisna tudi hitrost in način uvajanja. V grobem lahko govorimo o varni in ne-varni navezanosti.

Vloga, ki jo imajo vzgojitelji in pedagoški delavci na splošno, je izjemna. Moč, ki jo imajo v naši družbi, je še vedno v veliki meri podcenjena. To so osebe, ki spremljajo otroka osem ali več ur na dan, z njim lahko preživijo več let in pomembno vplivajo na doživljanje, ki zaznamuje otroka za celo življenje. So pomemben del družine oz. odnosov, ki družini pomagajo (so)oblikovati oz. vzgajati otroka. Lahko bi rekli, da so v samem jedru gradniki oz. temelji, ki pomagajo oblikovati otrokovo osebnost. V obdobju otroštva otrok in njegova družina z njimi pridobita izkušnjo, ki jih bo spremljala vse življenje. Če na naše vzgojitelje in njihovo poslanstvo pogledamo iz te perspektive – vzgojitelji kot kreatorji naslednjih generacij, ki bodo oblikovale svet – potem bi bilo nujno potrebno ta znanja vključiti že v sam študij ter obvezno prakso v vrtcu. Le z zavedanjem in spremembami na tem področju bomo lahko pomagali otrokom in družinam soustvarjati svet samozavestnih, pogumnih, sočutnih in ranljivih oseb.

Pozivamo vas torej, da skrbno premislite, kakšna navodila in ukrepe boste sprejeli in podali staršem ter vzgojiteljem. Naj bodo utemeljeni s strokovnimi, smiselnimi in jasnimi argumenti.

Predvsem pa naj bo na prvem mestu dobrobit otrok.

Glede na vse zbrane informacije, priporočila in strokovna znanja s področja otrokovega razvoja priporočamo, da uvajanja NE omejujete, predvsem pa, da omogočite prisotnost staršev, ki je potrebna za otrokov čim lažji prehod v vrtec.


Viri:

https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_vrtce_za_preprecevanje_sirjenja_sars-cov-2_priporocila_za_obdobje_ko_se_v_drzavi_pojavljajo_posamicni_primeri_covid-19.pdf

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Predsolska-vzgoja/6634c981ba/Kurikul_za_vrtce.pdf

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447