nedelja, 28. junij 2020

NOVOST V ŠOLSKEM LETU 2020/21

 

Posodobitev:
Spletna stran projekta je na tej povezavi

Spletna skupnost - zaprta skupina na Facebooku se imenuje OSEBNA RAST PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN SODOBNI PRISTOPI V ŠOLSTVU.
Najdete jo na tej povezavi.


Zdaj, ko sta izšla oba dela knjige Šola, kam greš? nam je ostalo vprašanje, kako vse tam predstavljene alternative spraviti v vsakdanjo prakso. V nekaj letih delovanja FB skupine Kje vas čevelj žuli? - Šolstvo in tega bloga smo spoznali in izkusili:

- Da nas je veliko, ki nismo zadovoljni s šolskim sistemom in si želimo sprememb.

- Da je tudi različnih zamisli, kaj bi se moralo spremeniti in kako, skoraj toliko kot je nas.

- Da ob poskusih oblikovanja različnih skupinskih pobud hitro pride do razhajanj v mišljenju in komunikaciji, zato vse skupaj zamre.

- Da dodatno zaviralno deluje rigidnost sistema.
 

Skozi te izkušnje smo pridobili zrno modrosti, iz zrna pa se je z nekaj brušenja izoblikovala zamisel o Spletni skupnosti za spodbujanje osebne in poklicne rasti pedagoških delavcev ter sodobnih pristopov v šolstvu (delovno ime).
 

Zamisel je še vedno v brušenju. Tudi ko bo  zares zaživela, se bo koncept po potrebi preoblikoval v skladu s potrebami in sprotnimi izkušnjami. To pomeni, da bomo učljivi in fleksibilni.


Namen oziroma poslanstvo:
 
- nuditi pedagoškim delavcem prostor za medsebojno kolegialno podporo in izmenjavo  dobrih praks ter stalno strokovno podporo za osebno in strokovno rast 

- seznanjati širšo javnost z ustreznejšimi pristopi in vrednotami od teh, na katerih temelji šolstvo že veliko predolgo, zato ne ustrezajo potrebam današnje družbe in posameznikov


Na kratko: doseganje postopne spremembe paradigem v šolstvu.


Vrednote:
 

- spoštovanje dostojanstva in integritete vsakega človeškega bitja

- kakovost odnosov

- zavedanje enkratnosti vsakega posameznika, spoštovanje in omogočanje raznolikosti

- avtonomija posameznika (možnost izbire, možnost odločanja o sebi)

- avtentičnost, osebna avtoriteta in osebna odgovornost

- pristno, globoko učenje z notranjo motivacijo

- samostojno in kritično razmišljanje, razvoj lastnih interesov, odkrivanje in razvoj talentov

- inkluzivnost kot stremljenje k zagotavljanju razmer za vključenost in uspešnost vseh otrok (UNESCO, 2009)

...

Izhodišča:- Okolje, ki omogoča čustveno varnost, je prvi in glavni pogoj za celostni čustveni in fizični razvoj posameznika. 
 
- Učiteljeva osebnost je njegovo poglavitno ’orodje’ za delo.

- Učenje in vzgoja sta mogoča le skozi (kakovosten) odnos.

- Vzgojo razumemo kot odnos dveh enakovrednih subjektov, ki bogati obe strani.

- Za kakovost odnosa med odraslim in otrokom je odgovoren odrasli.

- Pripravljenost otrok za sodelovanje je odvisna od kakovosti pouka, kakovosti odnosov v šoli, trenutnega in splošnega otrokovega stanja ter tega, koliko je sistem sploh primeren za otrokove potrebe.

- Svoboda posameznika je temelj za njegovo odgovornost.

- Otroka vidimo kot v osnovi dobro človeško bitje, ki ima že ob rojstvu v sebi vse potrebne potenciale, vključno z željo po učenju in sodelovanju, katerim moramo samo omogočiti ustrezne pogoje, da se razvijejo.

- Odnos je kontekst, v katerem bi morali vzgajati otroke, da bi dosegli svoj polni potencial, vključno z učnim potencialom. (Gordon Neufeld)

- Dobre odnose z otroki in najstniki lahko vzpostavimo samo, če smo jih sposobni spoštovati in jemati resno kot enakovredne sogovornike. Osnovna kakovost odnosa med odraslim in otrokom, v katerem vsakdo čuti, da ga jemljejo resno ter ga zares opazijo, je ena najpomembnejših predpostavk uspešnega učenja. Kjer pa tega ni, preostane le še prisila – pritisk. Pritisk je nehuman in vedno kontraproduktiven, ne vodi v uspeh ter zastruplja medčloveške odnose. Kolikor bolj nekoga k nečemu prisiljujemo, toliko večji odpor mu vzbudimo. (Jesper Juul)Način delovanja:


Zaprta skupina na Facebooku. 
Pridružijo se lahko samo pedagoški delavci in različni strokovnjaki, ki bodo prispevali strokovne vsebine. (Z namenom, da se izognemo smetenju, trolanju in obširni izmenjavi laičnih osebnih stališč. Ob ustrezni utemeljitvi bodo možne tudi izjeme.)


Finančna plat:
 

Iskali bomo donatorje in sponzorje.

Strokovnjaki bodo za vodenje izobraževalnih vsebin v skupnosti plačani, redkeje bodo izvedli npr. spletne seminarje kot promocijo za svojo širšo dejavnost. Določena poglobljena izobraževanja bodo ponujena in dodatno plačljiva, če se z zbranimi sredstvi ne bo izšlo drugače, vsekakor pa bomo stremeli k temu, da člani dobijo največ kot mogoče kakovostne podpore že za minimalni vstopni prispevek, brez nadaljnih stroškov. Vsebine bodo skrbno izbrane v skladu z vrednotami in izhodišči naše skupnosti.

Način komunikacije v skupnosti:
 

Prvo pravilo je spoštljivo izražanje mnenj, tudi če se ne strinjamo.
Objave bodo razdeljene po temah, ki jih bomo označevali s ključniki (hashtagi). Skrbeli bomo za preglednost vsebin.
Zaželjene bodo medsebojne razprave, izmenjevanje izkušenj in praks, medsebojna pomoč ob strokovnih dilemah.
 

Zelo zaželjeno bo, da sodeluje tak kolektiv ali posamezen strokovni delavec, ki izvaja neko napredno prakso, npr. gozdni vrtec/šolo, pouk na prostem, pouk brez učbenikov, Glasserjevo kakovostno šolo, formativno spremljanje ipd. in znotraj skupnosti navdušuje še druge. Ko se nekdo odloči, da bo to prakso prevzel tudi sam, mu tisti z izkušnjami pomaga kot nekakšen mentor.
 

Za posamezna predmetna področja (za učitelje šolskih predmetov) bomo odprli ločene FB skupine, če bo dovolj interesa in če uspemo dobiti prostovoljce, ki jih bodo moderirali.

Vloge članov:

Vsak član bo v skupini aktiven toliko, kot mu bo ustrezalo. S tistimi, ki bodo pripravljeni moderirati določeno temo ali podskupino in/ali bodo podajali izobraževalne vsebine, se bomo sproti usklajevali. Drugi člani bodo lahko sodelovali v razpravah, posredovali drugim svoje praktične izkušnje (v komentarjih ali po dogovoru kako drugače), ali pa bodo samo bralci in poslušalci – po želji.


(pisava v tem delu ni zmanjšana namerno, pač pa mi blogger nagaja 😏 )

 


Vsebine:
   

Tematik, ki »žulijo« in kličejo k prevetritvi, je na področju šolstva ogromno. Lotevali se jih bomo postopno, v skladu z možnostmi. Nekatere so bolj kot druge pokrite s strani državnih in zasebnih inštitucij, kar zadeva izobraževanja in drugo podporo za strokovne delavce v VIZ, druge pa manj. V naši skupnosti se bomo trudili dopolnjevati področja, ki so relativno slabo pokrita; menimo, da sem sodi osebna rast za učitelje, s to pa so bolj ali manj povezana vsa področja učiteljevega dela – kako deluje kot vodja razreda, kakšna je njegova odnosna kompetenca, kako sodeluje s starši, kako pogumen je pri ubiranju novih poti v poučevanju … Zato bo osebna rast oz. delo na sebi rdeča nit naše skupnosti. Strokovno in praktično podkovane moderatorke nas bodo pri tem vodile na tak način, da se bo vsak član počutil varno, drugim pa se bo razkrival toliko, kot mu bo še udobno.

Tematike bomo izbirali na podlagi izraženih potreb članov, te pa bomo ugotavljali z anketami. Pomembno se mi zdi dati dovolj prostora za aktualna vprašanja. Na ta način se bodo verjetno odpirala različna področja, ne samo ta, na katera smo najprej pomislili pobudniki projekta:

- Teme iz razvojne psihologije (čustveni razvoj otrok, razvoj možganov ...)

- Psihologija učenja, nevroedukacija, učenje učenja

 - Spodbujanje ljubezni do branja 

- Vzgojna vloga šole 

- Sodelovanje (komunikacija) s starši 

- Učitelj kot vodja 

- Šolska klima, skupinska dinamika, odnosi, preventiva nasilja, reševanje problematike nasilja … 

- Domače naloge (kako jih individualizirati, zastaviti kot izziv, dati učencem več lastne izbire glede vsebine in načina, kako jo bo obdelal/predstavil …) 

- Ocenjevanje (izzivi ocenjevanja; kako nam dobro načrtovano ocenjevanje lahko služi za dvig kakovosti pouka in učenja; iskanje načinov drugačnega ocenjevanja, ki bi v prihodnosti lahko formalno nadomestilo številčno) 

- Pouk na prostem in druge dobre prakse 

- Elementi alternativnih pedagoških metod, ki jih lahko vnesemo v javno šolo 

- Uporaba IKT 

- Grajenje vizij za prihodnost ...

Sčasoma, ko se dobro formiramo kot skupina, bi lahko izdali kakšno publikacijo, organizirali javni dogodek ... 


Komunikacija navzven:

O dogajanju v spletni skupnosti (kratke povzetke razprav; zaključke, do katerih bomo prišli ipd.) bomo objavljali v medijih in po različnih kanalih družbenih omrežij. Zasebnost članov bo pri tem ustrezno varovana (ne bomo objavljali imen, razen s soglasjem).
Namen te komunikacije z javnostjo bo:

1. seznanjanje širše javnosti s pristopi in paradigmami v izobraževanju, ki ustrezajo današnjemu času in potrebam današnje družbe. 
2. pridobivanje novih članov 
3. pridobivanje donacij

 
Strokovni sodelavci:
Dogovarjanja z nekaterimi že potekajo, predstavili pa jih bomo jeseni.


Vse bo objavljeno ob začetku novega šolskega leta v FB skupini Kje vas čevelj žuli? - Šolstvo. Če spremljate to skupino, zagotovo ne boste ničesar zamudili. Vključevanje v skupnost bo možno kadarkoli. Nimamo v mislih zaključene skupine, temveč skupnost, ki neprestano raste, s tem pa se tudi sodobni pogledi in dobre prakse neprekinjeno razširjajo v sistemu.

Če imate dodatne predloge, vprašanja ali želite aktivno sodelovati (moderirati, izobraževati ...) mi pišite na e-naslov marjana.skalic@gmail.com. 


V skupnosti za spodbujanje osebne in poklicne rasti pedagoških delavcev ter sodobnih pristopov v šolstvu se bomo posvečali temam, ki sem jih obdelala v svoji knjigi Šola, kam greš? in vsemu, po čemur se bo pokazala potreba (predlogi članov) in se bo vklapljalo v okvir naših vrednot, izhodišč in poslanstva.